Władze

Zarząd

Monika Bielewska

Prezes Zarządu

Audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego od 2006 roku. Dyplom magistra inżyniera budownictwa w zakresie dróg, ulic i lotnisk uzyskała na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Ukończyła studia podyplomowe Inżynieria Ruchu Drogowego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Na Politechnice Krakowskiej ukończyła także kurs dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego. W latach 2005-2020 pracowała w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Od lipca 2018 roku do listopada 2020 roku Główny Audytor Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Stanowisko do Spraw Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w GDDKiA. Brała udział w audycie przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej wykonywanym w latach 2016-2020 dla m.st. Warszawy. Od listopada 2020 roku zajmuje się bezpieczeństwem ruchu drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie.

Krzysztof Kozłowski

Wiceprezes Zarządu

Audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego, ekspert ds. inżynierii ruchu drogowego, biegły sądowy, wieloletni praktyk w zakresie zarządzania ruchem oraz zarządzania drogami samorządowymi i krajowymi. Właściciel firmy projektowo-szkoleniowej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa ruchu drogowego. Członek Krajowej Sekcji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. Trener ogólnopolskich szkoleń dla samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Prelegent tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas audycji, eventów, turniejów, itp.

Iwona Gryglak

Sekretarz

Absolwentka Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej w Krakowie. Od ponad 14 lat związana z realizacją kontraktów drogowych. Prowadzi własną działalność gospodarczą od 2014 roku, jako Pracownia Inżynierska PRO – DM. Posiada uprawnienia audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego i uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej bez ograniczeń. Czynny projektant, audytor i koordynator inwestycji komunikacyjnych. Pełni funkcję Prezesa w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Zespołu Placówek Oświatowych w Drogini „W Lepsze Jutro”.

Monika Berej

Skarbnik

Od 13 lat związana z realizacją kontraktów drogowych. Jako członek zasiada w Radzie Ekspertów działającej przy Ministerstwie Infrastruktury. Edukację na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej w specjalności  drogi i mosty na Politechnice Lubelskiej uzupełniała o uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej obejmującej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń. Jest także audytorem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Na Politechnice Warszawskiej ukończyła Technologię Budowy Dróg, a w Szkole Głównej Handlowej Zarządzanie i finansowanie infrastruktury drogowej. Jej zainteresowania i doświadczenia nie ograniczają się jednak tylko do infrastruktury linowej, ale obejmują także infrastrukturę kubaturową. Na Akademii Leona Koźmińskiego ukończyła Wycenę Nieruchomości. Doświadczenie zawodowe zdobyła w biurach projektowych, na budowie, w laboratorium drogowym. Obecnie zarządza projektami u jednego z największych Inwestorów w kraju.

Marcin Budzyński

Członek Zarządu

Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Gdańskiej ze stopniem naukowym doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Ukończył studia wyższe, magisterskie w specjalności Inżynieria Drogowa na Politechnice Gdańskiej. Od roku 2006 audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd). Od roku 2013 koordynator kursów podstawowych Audyt brd, szkoleń okresowych dla audytorów brd organizowanych na Politechnice Gdańskiej oraz szkoleń dla GDDKiA w zakresie inspekcji brd. Wykładowca na kursach i szkoleniach z zakresu audytu i inspekcji brd na Politechnice Gdańskiej i Politechnice Krakowskiej. Współautor licznych publikacji naukowych i naukowo – technicznych, głównie w zakresie brd. Współautor nowych przepisów technicznych w zakresie projektowania infrastruktury drogowej (WRD). Wykonawca licznych projektów badawczo – naukowych, w tym projektu RID – Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz grantów w ramach programu Erasmus+, dedykowanych rozwojowi narzędzi zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Wykonuje opinie i ekspertyzy techniczne z zakresu inżynierii ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, audyty brd, programy bezpieczeństwa ruchu drogowego, analizy ekonomiczne, analizy wielokryterialne oraz studia wykonalności dla inwestycji drogowych.

Krzysztof Ostrowski

Członek Zarządu

Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej ze stopniem naukowym doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. Ukończył studia wyższe, magisterskie w specjalnościach Drogi, Ulice i Autostrady oraz Konstrukcje Budowalne i Inżynierskie. Opiekun Kota Naukowego Drogowców „Wiraż”. Członek Rady Programowej Polskiego Kongresu ITS. Wieloletni audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz koordynator kursów podstawowych „Audyt brd” oraz Szkoleń okresowych dla audytorów brd. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu inżynierii ruchu drogowego organizowanych przez Politechnikę Krakowskę, kursach i szkoleniach z zakresu audytu brd na Politechnice Krakowskiej i Gdańskiej oraz szkoleniach z zakresu inspekcji brd organizowanych dla GDDKiA. Współautor wielu publikacji naukowych i naukowo-technicznych, grantów naukowo-badawczych, analiz oraz metod obliczeniowych, w tym Metod obliczania przepustowości skrzyżowań, a w ostatnim czasie projektów Wytycznych projektowania skrzyżowań drogowych WRD. Kierownik Konsorcjum Projektu RID-l-50 w ramach którego opracowano projekty Metod oceny warunków ruchu i obliczania przepustowości dróg dwujezdniowych, jednojezdniowych, węzłów i zwężeń drogowych. Wykonuje opinie i ekspertyzy techniczne z zakresu inżynierii ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, audyty brd, programy poprawy brd, projekty koncepcyjne przebudowy obiektów infrastruktury drogowej, głównie skrzyżowań i węzłów drogowych.

Marek Nosek

Członek Zarządu

Absolwent i pracownik Politechniki Krakowskiej oraz prywatny przedsiębiorca. Od ponad 20 lat zajmuje się problematyką metod i środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Od roku 2006 audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Jako pracownik Politechniki Krakowskiej realizuje zajęcia praktyczne i warsztatowe podczas kursów dla kandydatów na audytorów BRD oraz szkoleniach okresowych audytorów BRD. Wykładowca ogólnopolskich szkoleń dla samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego realizowanego w latach 2019-2021 realizowanego na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Autor i współautor Raportów Audytu BRD oraz opinii i ekspertyz technicznych z zakresu inżynierii ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, programów poprawy BRD, koncepcji przebudowy obiektów infrastruktury drogowej.
 

Komisja Rewizyjna

Marcin Dobek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Absolwent Politechniki Krakowskiej, w specjalności drogi, ulice, autostrady, związany z drogownictwem od 20 lat. Uprawnienia branży drogowej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi od 17 lat. Prowadzi biuro projektowe, bierze udział w opracowaniu projektów w różnych stadiach od koncepcji do projektów budowlanych. Wykładał na uczelni drogownictwo, propagator BRD, inspektor nadzoru. Autor oprogramowania dla inżynierów ruchu a także specjalista w zakresie inżynierii ruchu. Biegły sądowy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, inżynierii ruchu drogowego i prawa o ruchu drogowym. Audytor BRD od 10-ciu lat. Wykonuje projekty dla zarządców dróg na terenie kraju w pełnym zakresie branżowym.

Damian Iwanowicz

Zastępca Przewodniczącego K. Rewizyjnej

Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii lądowej i transportu, w specjalności inżynieria ruchu drogowego. Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Bydgoskiej. Wykładowca studiów podyplomowych i szkoleń zamawianych z zakresu sygnalizacji świetlnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kierownik merytoryczny i wykładowca szkoleń dla „samorządowych zarządców dróg” oraz uczestnik kampanii społecznej „Czy to Cię tłumaczy?”, realizowanych na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (2019-2021). Członek Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Czynny projektant i opiniodawca organizacji ruchu sterowanego sygnalizację świetlną. Współautor wielu Raportów o stanie BRD dla miast i sieci dróg zamiejskich. Współautor studiów transportowych dla miast, powiatów i województwa – obszaru Kujaw i Pomorza. Od 2021 certyfikowany audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pasjonat zagadnień związanych z ruchem drogowym i transportem zbiorowym.

Anna Andrzejewska-Kalinowska

Sekretarz

Audytorem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest od 2006 roku. Dyplom magistra inżyniera w zakresie dróg, ulic i lotnisk uzyskała na Politechnice Poznańskiej. Ukończyła Studia Podyplomowe Analiza Ekonomiczna i Controlling na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz kurs dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego organizowany przez Politechnikę Krakowską. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej. Wieloletnie doświadczenie zdobywała pracując w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych (obecnie GDDKiA) w Wydziale Dokumentacji a następnie w dużych biurach projektowych takich jak B.I.T, Transprojekt Poznań, AECOM, Lafrentz, BPK przechodząc od stanowiska asystenta, projektanta do kierownika projektu. W swoim CV posiada opracowania wszelkich stadiów dokumentacji projektowych – od Studiów kierunkowych do Projektów Wykonawczych, Analiz Ekonomicznych, Studiów Wykonalności przedsięwzięć drogowych, projektów organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych. Jest współautorem Raportów z Audytów BRD na wszystkich etapach od Ocen BRD, poprzez Audyty dla stanów istniejących, etapów projektowania jak i przed oddaniem inwestycji do użytkowania dla dróg samorządowych oraz dróg krajowych i autostrad.

Zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem.